תנאים ואחריות

אנא קראו בעיון

תנאים ואחריות

נבקש להפנות את תשומת ליבך למידע המובא כאן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך, ושמהווה יחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין החברה (״Active Vacations Club”) לנוסע.

כללי

חברת “Active Vacations Club" (להלן: "Active Vacations Club") הינה מקשרת ומתווכת בין הנופשים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות הובלה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים.

כתוצאה מכך, אין Active Vacations Club אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, לשיבושים, לעיכובים ולנזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצעים באמצעותנו על ידי ספקי השירותים או מי מטעמם.

אין אנו אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו”ב.

בשימוש באתר האינטרנט של Active Vacations Club הנך מסכים שלא:

לפגוע או להפר את החוקים, זכויות צד שלישי או מדיניות החברה.

לתקוף את החברה ו/או מי מטעמה באמצעות מידע מטעה, מידע לא מדויק או לא נכון (ברמה האישית או בכל רמה).

לפגוע במערכת המשוב של החברה. הדבר כולל ייבוא ​ ו/או ייצוא משובים המצויים באתר החברה.

לעשות שימוש בלתי הולם באתר  Active Vacations Club.

לשלוח הודעות ספאם או דואר אלקטרוני בתפוצה רחבה, מכתבי שרשרת וכיוצא בזה.

לשתול וירוס ביודעין או כל דבר שעלול לפגוע באתר  Active Vacations Club או באחד מהמשתמשים שלה; לא להעלות תוכן פוגעני, מזלזל, בוטה, מטריד או מסית כלפי אדם אחר.

לנסות לחדור למערכת ההפעלה של אתר  Active Vacations Club

לאסוף מידע אודות משתמשים אחרים, כגון כתובות דואר אלקטרוני, בלא שניתנה הסכמה.

כל העתקה, שינוי או שימוש ללא הסכמה בכל תוכן מהאתר של  Active Vacations Club מהווה הפרה של זכויות יוצרים  Active Vacations Club.

פרסום ברשתות החברתיות

הנופש מאשר/ת בזאת ונותנ/ת את הסכמתו לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו שלו אשר צולמו במהלך חופשת ActiveVacation,גם לצורכי שיווק הפעילות של החברה ופרסומה בכל צורה ו/או אופן שייקבעו על ידי ההנהלה, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה, בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת, לרבות אינטרנט וסלולר.

הנופש מצהיר/ה כי אין לו, ולא תהיינה לו, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, על פי כל דין.

נופש שירצה לעשות שימוש בצילומים ו/או תמונות יהיה רשאי לעשות זאת בציון קרדיט לצלם החברה, ובציון התיוג: #activevacationsclub ותיוג עמוד הבית של Active Vacations Club בהתאם לרשת החברתית: פייסבוק או אינסטגרם.

קבלת מסמכי נסיעה

מסמכי הנסיעה נשלחים לנוסע עד לשבוע לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע סיים לשלם את כל התחייבויותיו בעבור הנסיעה. השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה.

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מActive Vacations Club או מי מטעמה, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים קיימים (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.

אימונים וצוות מאמני חופשה

מידע אודות סוגי אימונים, מס׳ אימונים ופעילויות מתוכננות אחרות יצויינו בפני הנופשים לקראת הנסיעה, בכתב. הנופשים יקבלו מידע אודות צוות המאמנים היוצא לחופשה, ובמקרה של שינוי מאמן בגלל כל סיבה שהיא, יקבלו הנופשים עדכון ברגע השינוי. החלפת מאמן לא יגרע מטיב החופשה ולא ישנה את סוג וטיב האימונים.

התייצבות לטיסות

לידיעתך, חברת התעופה דורשת בדרך כלל להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה ובחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה.

Active Vacations Club לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה.

למען הסר ספר, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה בטיסה בחזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ועליו להתעדכן על השעה מול המלווה באתר הנופש.

שדות תעופה

אין החברה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם.

שים לב כי במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד, על המטוס. על הנוסע לברר מראש אילו אביזרים לא ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.

לא תשמע כל טענה ו/או תלונה כלפי Active Vacations Club באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מהבאת אביזרים אסורים אלו.

דרכון וויזות

באחריות הנוסע (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, ובוויזה/ אשרת כניסה, תעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך לפי תנאי מדינת היעד.

על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחרי, ויובהר כי לנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי Active Vacations Club בקשר עם האמור. באם הנוסע מחזיק דרכון זר, יש לציין זאת בפני Active Vacations Club, אולם, היציאה והכניסה לישראל יעשו על-ידי הדרכון הישראלי בלבד.

טיסות

קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה.

יובהר כי יתכנו שינויים בלוח הזמנים, ימים ונתיבים של הטיסות.

לוח הטיסות המתפרסם בהצעותינו (באתר או בפרסומים השונים), הינו לפי פרסום לוח זמני הטיסות הנכון ליום מתן ההצעה. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר.

מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע"י המוביל האווירי, ועל הנוסע לוודא את מועדי הטיסות בעת ביצוע ההזמנה.

לתשומת לבך, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, לאחר ביצוע ההזמנה, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלה המופיעים בכרטיס הטיסה.

למען הסר ספק, התנאים בכרטיס הטיסה הם המחייבים את חברות התעופה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין מניעה כי הנוסע יעשה שימוש בכל סעד בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

מובהר בזאת כי על הנוסע חלה האחריות לבדוק ולוודא טלפונית ו/או באתרי האינטרנט של שדות התעופה את זמני המראת טיסתו כ-24 שעות לפני המועד המתוכנן, הן מהמראת הטיסה מהארץ והן חזרתה מיעד החופשה לישראל.

הארוחות במטוס, ככל שיוגשו כאלה, הנן מוגשות על פי המדיניות הנהוגה בחברת התעופה. ככל שקיימות בקשות מיוחדות בכל הקשור לארוחות שיסופקו בטיסה (בקשה לארוחה כשרה/צמחונית וכיו"ב) ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד וActive Vacations Club אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה.

העברות

העברות יבשתיות מתבצעות ע"י חברות מקומיות, ואין Active Vacations Club אחראית על כל נזק העלול להיגרם ע"י על ידי מוביל יבשתי.

יש לשים לב שזמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הנופש ובחזרה, משתנים בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר וגורמים בלתי צפויים אחרים אשר אינם בשליטתה של Active Vacations Club.

בתי מלון

ברוב המדינות, נהוג כי הכניסה לחדרי בתי המלון (צ'ק-אין) חל מהשעה 14:00, ופינוי החדרים (צ'ק-אאוט) הוא עד השעה 12:00 בצהריים.

מרווח זה נועד לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון.

באם וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרם לנוסע הצורך בשהות נוספת או לחלופין, הפסד יום/ימים במלון המוזמן, לא תישא Active Vacations club בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע.

כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא Active Vacations club  בעלות הפסד הארוחות.

רמת בתי המלון ודירוגם נקבעים ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה.

חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון ו/או מי מטעמה וכן צדדים שלישיים עלולים בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים ו/או להפסיק מתן השירותים האמורים. למען הסר ספק, אין ולא תהיה ל Active Vacations club אחריות.

במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים, כגון: שירותי ספא, שימוש בספורט ימי, וכדומה, למען הסר ספק, עלויות אלו אינן כלולות במחיר החבילה אותה משווקת Active Vacations club.

Active Vacations club אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו.

Active Vacations club אינה אחראית להפעלתו היומיומית של שירותי המלון, לרבות תקינות מערכותיו כולל מתחם הספא, טמפרטורת המים בג'קוזי או הבריכה ו/או טיבם ו/או זמינותם.

ככלל, החדרים במלון הינם חדרים זוגיים עם שתי מיטות יחיד או עם מיטה כפולה. אין באפשרות Active Vacations club ו/או מי מטעמה להבטיח חדר מסוג מיוחד, מיטה כפולה, את אורך המיטה, או מיקום מסוים בבית המלון.

מחיר החבילה נקבע ע"פ מספר הנוסעים אשר ישהו באותו חדר במלון.

במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה, יש לדעת כי בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה השלישית ו/או הרביעית הינה מיטה מתקפלת.

ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות הנוסע, לא בקומה ולא במיקום המבוקש.

במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, אין Active Vacations club ו/או מי מטעמה יכולים להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של בקשה מיוחדת מצד הנוסע, תדאג Active Vacations club להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים.

במקרה של בקשה מיוחדת אשר נכללה בהזמנה, הנוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק Active Vacations club ו/או מי מטעמה מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

מחירי המלונות ביעדי הנופש כוללים בדרך כלל אירוח כל בסיס הכל כלול, ולכל הפחות אירוח על בסיס חצי פנסיון. אין אנו מתחייבים כי הארוחות במלון יסופקו בחדר האוכל של המלון.

ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם.

במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי הספק המקומי ו/ או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או בדרגה גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הספק המקומי.

יובהר כי הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק, לרבות לחדר בית המלון ו/או לתכולתו.

ייתכן וכתנאי לקבלת החדר במלון, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו.

שירותים נוספים

שירותים הניתנים במלון ו/או באתר הנופש, שאינם נכללים בתכנית של Active Vacations club כגון: מתקני ספורט וספורט ימי בעלות נוספת (צלילה, סאפ וכדומה), טיפולי יופי, בריאות, ניתנים בחלקם תמורת תשלום, על-פי נהלי בתי המלון ו/או החברה במפעילה אותם, והאחריות על ביצועם חלה על בית המלון ו/או הגוף המפעיל בלבד, מבלי של Active Vacations club תהא כל אחריות על טיב השירות ו/או הפעילות או על עלותם.

ביטוח

על הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו, לרבות ביטוח אישי, ביטוח תאונות, ביטוח ספורט אתגרי, ביטוח סיכוני ביטול העסקה, וביטוח מטען.

לתשומת לב הנוסעים, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחופשה. לאחר מכן לא תתכן הפקת פוליסה.

לידיעת Active Vacations club, מקובל לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך החופשה עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת החברה. למען הסר ספק, אין מדובר בהמלצה או ייעוץ מטעם Active Vacations club, ועל כל נוסע להיוועץ בסוכן הביטוח שלו.

תשלום מקדמה

על מנת לשריין מקום, יתבצע תשלום ראשון בסך של בין 250$ לחופשות של עד 8 ימים; 400$ לחופשות של 8-11 ימים; 500$ לחופשות של 12 יום ומעלה. עלות המקדמה נקבעת בהתאם ליעד ואורך החופשה. המקדמה אינה ניתנת להחזר, ומרגע קבלתה החבילה מוזמנת. אישור אודות קבלת המקדמה וההזמנה יתקבל בכתובת המייל של הלקוח.

השלמת התשלום במלואו, עבור החופשה יבתצע לא יאוחר מ-60 יום מיום היציאה לחופשה.

דמי ביטול ושינוי לחופשות כושר

ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לחברת Active Vacations club, אשר תתבצע באמצעות הודעה לדוא"ל activevacationsclub@gmail.com, בה יפרט הנוסע את בקשת הביטול ו/או שינוי.

מודגש בזאת, כי הביטול ו/או השינוי ייכנס לתוקף רק לאחר שהנוסע קיבל אישור מ Active Vacations club על קבלת דבר השינוי/ביטול.

במקרה של קבוצת נוסעים, דמי הביטול ייגבו בעבור כל נוסע בנפרד

ביטול ו/או שינוי שנכנס לתוקף יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט להלן:

בכפוף לחוק הגנת הצרכן, הזמנה שתבוטל (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה, ואולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני היציאה לחופשה, יחולו דמי ביטול בסך 5%  מעלות ההזמנה הכוללת.

הזמנה שלא תבוטל בפרקי הזמן המוזכרים לעיל, יחולו בה דמי ביטול, על פי מועד הביטול, כדלקמן:

מרגע ההזמנה ועד 55 ימים לפני מועד היציאה - דמי המקדמה ששולמו.

ביטול 54 עד 38 יום לפני מועד היציאה – יחויב ב-25% מעלות החבילה לנוסע.

ביטול 37 עד 16 יום לפני מועד היציאה – יחויב ב-40% מעלות החבילה לנוסע.

ביטול 15 עד 8 יום לפני מועד היציאה – יחויב בסך ב-70% מעלות החבילה לנוסע.

ביטול 7 עד 0 יום לפני מועד היציאה – יחויב בסך ב-100% מעלות החבילה לנוסע.

במקרה שהנוסע לא יגיע לנופש באתר הנופש/לטיסות במועד תחילת החופשה או שיעזוב לפני תום התקופה, הנוסע יודיע על כך מידית ל Active Vacations club , ובכל מקרה כאמור לא תהא Active Vacations club חייבת להחזיר את מחיר הנופש ו/או חלק ממנו.

ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או ביום שאינו יום עבודה בארץ, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.

מודגש בזאת כי שינוי שם נוסע אשר נובע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע לאחר הכרטוס, ייתכן והתיקון יחויב בתוספת תשלום, מאחר וייחשב כשינוי בחברת התעופה ובהתאם לנהליה.

בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי להידרש לשלם דמי שינוי לספקי השירותים על פי תנאי ספקי השירותים.

יובהר כי בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה בפרטים, עליך לפנות בהקדם האפשרי, במישרין או בעזרתנו, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי השובר שבידייך.

החזרים

במקרה בו הנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו מצד Active Vacations club, יבוצע ההחזר עד 14 ימי עסקים ולפי שער המט"ח שבו חויב הנוסע.

אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, בין היתר, כאלו שסופקו ו/או היו אמורים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישים.

מחירים ושערי חיוב

מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה.

המחיר ייקבע עם ביצוע ההזמנה ויישאר ללא שינוי. השער לתשלום יהיה שער העברות והמחאות הגבוה של המטבע הנקוב אשר נקבע ביום הקודם ליום החיוב.

יובהר בזאת כי תמחור החבילה הינו על בסיס החבילה הכוללת, ולא ניתן להפריד את מרכיבי החבילה ולתמחר אותם בנפרד. לפיכך, לא תשמע כלפי Active Vacations club כל טענה ו/או דרישה לביצוע החזרי כספים בין היתר, במקרה בו הנוסע לא ניצל, מכל סיבה שהיא, איזה מבין מרכיבי החבילה ו/או במקרים בהם המחיר שנגבה מהנוסע במסגרת החבילה אינו זהה למחיר לו הנוסע היה זכאי לו היה מארגן את החופשה לבדו.

מניין הימים

במניין הימים המחושבים של החופשות המוזמנות על-ידי Active Vacations club, יום היציאה מישראל או ארץ המקור ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד.

זמני היציאה וההגעה מ/ל ישראל או ארץ המקור נתונים בידי חברת התעופה ואין Active Vacations club מתחייבים להשלים את הימים במלואם.

נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש, בין היתר, בגין שינוי מועדי הטיסות – לא יינתן החזר בעבורן.

נוסעים שיגיעו לחדר האוכל לאחר שעת סגירתו, מכל סיבה שהיא, לא יוכלו לקבל ארוחה מלאה. Active Vacations club תפעל, אך היא אינה מתחייבת, כי לנוסעים אלו יוגשו כריכים ו/או שתוגש ארוחה קלה.

שביתה

הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו ש Active Vacations club אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות הנופש אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור אלא במקרה של כוח עליון כהגדרתו על פי כל חוק וזאת על פי שיקול דעתה של Active Vacations club.

כח עליון

Active Vacations club תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בחבילת הגלישה שהזמינו, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של Active Vacations club בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי.

Active Vacations club ממליצה לנוסע לבטח את עצמו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.

Active Vacations club שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, והכל בכפוף לדין.

חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות

בחתימתו של הנוסע על הסכם הזמנה לרכישת שירותי נופש ותיירות, שהתנאים המופיעים לעיל ולהלן, הינן חלק בלתי נפרד ממנו, מסכים הנוסע לכל האמור בו.

מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.

מוסכם, על דעתו של הנוסע, בתנאים אלו ובחתימתו בכתב, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לחבילת הנופש תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע' 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958.

עם ביצוע ההזמנה, לרכישת חופשת כושר ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרי תיירות, כמפורט בטופס הזמנה זה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין Active Vacations club הסכם לרכישת שירותי נופש, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.

הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים, וכי הזמנה זו מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע, בכתב או בעל-פה.

מוסכם בין הצדדים כי תנאים והגבלות אחריות המופעים לעיל, בתוספת לטופס ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם

מס עירוני 

במרבית מקומות הלינה במלונות בעולם נגבים מכל תייר מס או היטל עירוניים/מקומיים. מדובר על תשלום של עד 4.5 יורו ליום, לכל אדם. התשלום האמור אינו נכלל במחיר החבילה ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה.